Ηλεκτρονικό σώμα ορισμών λέξεων

Το ηλεκτρονικό σώμα ορισμών λέξεων είναι μία ανοιχτή ηλεκτρονική βάση δεδομένων (open electronic database), η οποία περιλαμβάνει πάνω από 9000 ορισμούς λέξεων που παρήγαγαν στην ελληνική, προφορικά, φυσικοί ομιλητές (Γ1 Ελληνική) και δίγλωσσοι ομιλητές (Γ1 Τουρκική, Γ2 Ελληνική), που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης. Το υλικό συνελέγη με την βοήθεια εργαλείων συλλογής δεδομένων που παρουσιάζονται αναλυτικά στις έρευνες των Gavriilidou (2011, 2015) και Δούρου (2019). Οι λέξεις που κλήθηκαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα να ορίσουν, ανήκουν σε συγκεκριμένες γραμματικές κατηγορίες (ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα), και εμφανίζουν διαφορετικά μορφολογικά (απλές/παράγωγες, σύνθετες) ή σημασιολογικά χαρακτηριστικά (αφηρημένες, συγκεκριμένες). Το σώμα ορισμών περιλαμβάνει ορισμούς λέξεων που παρήχθησαν (α) από μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων, (β) από φοιτητές Ανθρωπιστικών και Ιατρικών Σχολών και (γ) από ενήλικες. Ο κάθε χρήστης μπορεί να εισέλθει στη βάση, να βρει και να συγκρίνει παράλληλα ορισμούς:
  • βάσει της μητρικής γλώσσας από τις δύο κατηγορίες ομιλητών (monolingual / bilingual)
  • βάσει της εκπαιδευτικής βαθμίδας των ομιλητών
  • βάσει του φύλου των ομιλητών
  • βάσει του μορφωτικού επιπέδου των ομιλητών
  • βάσει της κατεύθυνσης σπουδών των ομιλητών
  • βάσει των γραμματικών χαρακτηριστικών των λέξεων (ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα)
  • βάσει των μορφολογικών χαρακτηριστικών των λέξεων (απλές, παράγωγες, σύνθετες)
  • βάσει των σημασιολογικών χαρακτηριστικών των λέξεων (αφηρημένες και συγκεκριμένες)
Μέσα από το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό σώμα ορισμών λέξεων μπορεί ο χρήστης να συγκρίνει (α) την ικανότητα ορισμού μονόγλωσσων και δίγλωσσων πληθυσμών και (β) τους ορισμούς ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες γλώσσες, αφού στόχος είναι να εμπλουτιστεί στο μέλλον και με άλλους ορισμούς και να εξελιχθεί σε ένα πολύγλωσσο ηλεκτρονικό σώμα ορισμών. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για ερευνητές, που μελετούν την ανάπτυξη της γλώσσας. Το ηλεκτρονικό σώμα ορισμών λέξεων αποτελεί προϊόν διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας, που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Μετάβαση στην βάση ή Log In