Ομιλώ, -ούμαι

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Ομιλώ, -ούμαι
ομιλουμένη γλώσσα (= καθομιλουμένη)