Όνος

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Όνος
περί όνου σκιάς (φρ.)