Ουδείς, ουδεμία, ουδέν

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Ουδείς, ουδεμία, ουδέν

επ’ ουδενί λόγω (έκφρ.), ουδείς αναμάρτητος, ουδείς αναντικατάστατος, ουδέν νεώτερον, εν ουδεμία περιπτώσει, περί ορέξεως ουδείς λόγος, ουδέν σχόλιον, ουδείς ψόγος, ουδέν μονιμότερον του προσωρινού, εν οίδα ότι ουδέν οίδα, ουδείς προφήτης στον τόπο του, ουδείς ψόγος, άμοχθος ουδείς