Πάσχων, -ουσα, -ον [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0056 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πάσχων, -ουσα, -ον [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0056 ‰]

το πάσχον μέλος/όργανο, ο Xριστός Πάσχων