Πάτριος, -α, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0012 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πάτριος, -α, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0012 ‰]

πάτρια εδάφη