Περιγεγραμμένος, -η, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0002 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Περιγεγραμμένος, -η, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0002 ‰]

τρίγωνο περιγεγραμμένο σε κύκλο