Περικνημίδα [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0001 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Περικνημίδα [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0001 ‰]

χάλκινες περικνημίδες