Περιστερά [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0007 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Περιστερά [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0007 ‰]

αθώα/λευκή περιστερά