Περιβολή [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0007 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Περιβολή [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.0007 ‰]

(με) αδαμιαία περιβολή (έκφρ.)