Πινάκιο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0019 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πινάκιο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0019 ‰]

αντί πινακίου φακής (έκφρ.)