Πλους [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0012 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πλους [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0012 ‰]

εν πλω (έκφρ.), κατά τον πλου