Προώλης [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Προώλης [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0 ‰]

εξώλης και προώλης