Πρότερος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.019 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πρότερος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.019 ‰]

εκ των προτέρων, λόγω προτέρου εντίμου βίου