Σαρξ [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.001 ‰]

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Σαρξ [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.001 ‰]

σαρξ εκ της σαρκός μου, εμπόριο λευκής σαρκός