Το Λεξικό του Λόγιου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ (Λέκτορας Ιστορικής Γλωσσολογίας Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ.)

lelogene

Αγαπητοί χρήστες,

Ακολουθεί σύντομο ενημερωτικό μήνυμα για τον ορισμό και τη λειτουργία του λογίου επιπέδου της σύγχρονης Κοινής Νέας Ελληνικής, καθώς και για το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα του υπό προετοιμασία Λεξικού του Λογίου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής (εφεξής ΛΕΛΟΓΕΝΕ), όπως προκύπτει από την εργασία των Anastassiadis-Symeonidis, Fliatouras & Nikolaou 2018 (http://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202018/118-4-2915-1-10-20180820.pdf).

Περισσότερα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Γηράσκω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0003 ‰]

γηράσκω αεί διδασκόμενος (έκφρ.)

Γλαύκα [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0006 ‰]

κομίζω γλαύκα εις Aθήνας (έκφρ.)

Γονιμοποιός, -ός, -ό
γονιμοποιός δύναμη
Γόος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0 ‰]

στεναγμοί και γόοι

Γόρδιος, -α, -ον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0018 ‰]

γόρδιος δεσμός

Γραμματεύς [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0615 ‰]

γραμματείς και Φαρισαίοι (υποκριταί)

Γρηγορώ [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0003 ‰]

γρηγορείτε και προσεύχεσθε

Γυνή

πυρ, γυνή και θάλασσα, συν γυναιξί και τέκνοις, η γυνή ίνα φοβήται τον άνδρα (εκκλ.), αθάνατον εστι κακόν αναγκαίον γυνή 

Δάκτυλος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0048 ‰]

θέτω τον δάκτυλον εις τον τύπον των ήλων (φρ.), δάκτυλος ξένων δυνάμεων

Δαπάνη [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.1914 ‰]

δημοσία δαπάνη

Δε [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.4182 ‰]

αφετέρου δε

Δεδηλωμένος
αρχή της δεδηλωμένης
Δεδομένος, -η, -ο

δεδομένου του, δεδομένου ότι

Δείνωση
σημασιολογική δείνωση
Δείπνο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0122 ‰]

Μυστικός Δείπνος

Δεκτικός, -ή, -ό [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0019 ‰]

δεκτικός βελτιώσεως

Δεξιός, -ά, -ό [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0983 ‰]

δε γνωρίζει η δεξιά του τι ποιεί η αριστερά του (φρ.)

Δέος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0093 ‰]

αντίπαλο(ν) δέος

Δεσμός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0332 ‰]

γόρδιος δεσμός

Δέων [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0103 ‰]

δέοντα σεβασμό, να πράξουμε το δέον (έκφρ.), υπερ το δέον, εις το δέον