Το Λεξικό του Λόγιου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ (Λέκτορας Ιστορικής Γλωσσολογίας Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ.)

lelogene

Αγαπητοί χρήστες,

Ακολουθεί σύντομο ενημερωτικό μήνυμα για τον ορισμό και τη λειτουργία του λογίου επιπέδου της σύγχρονης Κοινής Νέας Ελληνικής, καθώς και για το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα του υπό προετοιμασία Λεξικού του Λογίου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής (εφεξής ΛΕΛΟΓΕΝΕ), όπως προκύπτει από την εργασία των Anastassiadis-Symeonidis, Fliatouras & Nikolaou 2018 (http://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202018/118-4-2915-1-10-20180820.pdf).

Περισσότερα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Διδάσκαλος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0023 ‰]

οι Διδάσκαλοι του Γένους, άνευ διδασκάλου, βίαιος διδάσκαλος ο πόλεμος

Διέλευση [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0153 ‰]

άδεια διελεύσεως

Διεστώτα
συμβιβάζω τα διεστώτα
Διηνεκής [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.002 ‰]

εις το διηνεκές

Διίσταμαι [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0016 ‰]

οι γνώμες διίστανται

Δίκην

δίκην εισαγγελέα, αικίας δίκη 

Δίνω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 1.6865 ‰]

ενός κακού δοθέντος μύρια έπονται, το δούναι και λαβείν

Διοικών, -ούσα, -ούν [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0108 ‰]

η διοικούσα επιτροπή

Διόπτρα [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0003 ‰]

πρισματική/αστρονομική διόπτρα

Δις [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.3197 ‰]

το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού

Δοθείς, -είσα, -έν [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0048 ‰]

δοθείσης ευκαιρίας

Δρέπω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0015 ‰]

δρέπω τους καρπούς

Δυνάμει [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0239 ‰]

δυνάμει ενέργεια, εν δυνάμει

Δυσχερής, -ής, -ές [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0078 ‰]

βρίσκομαι/είμαι σε δυσχερή θέση

Δυσωδία [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0003 ‰]

βρώμα και δυσωδία

Εαρινός, -ή, -ό [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0029 ‰]

εαρινή ισημερία, εαρινό εξάμηνο, εαρινή κατάρρους (ιατρ.)

Εαυτός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.1377 ‰]

αφ' εαυτού, γνώθι σαυτόν

Έγγαμος, -η, -ο
έγγαμος βίος
Έγγειος, -ος/-α, -ο
έγγειος ιδιοκτησία/πρόσοδος
Εγγενής, -ής, -ές [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.006 ‰]

εγγενή προβλήματα