Το Λεξικό του Λόγιου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ (Λέκτορας Ιστορικής Γλωσσολογίας Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ.)

lelogene

Αγαπητοί χρήστες,

Ακολουθεί σύντομο ενημερωτικό μήνυμα για τον ορισμό και τη λειτουργία του λογίου επιπέδου της σύγχρονης Κοινής Νέας Ελληνικής, καθώς και για το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα του υπό προετοιμασία Λεξικού του Λογίου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής (εφεξής ΛΕΛΟΓΕΝΕ), όπως προκύπτει από την εργασία των Anastassiadis-Symeonidis, Fliatouras & Nikolaou 2018 (http://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202018/118-4-2915-1-10-20180820.pdf).

Περισσότερα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Αίθριος, -α, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.002 ‰]

κεραυνός εν αιθρία (έκφρ.)

Αίσιος, -α, -ον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0032 ‰]

αίσιον και ευτυχές το νέον έτος

Αισχρός, -ή, -ό [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.039 ‰]

αισχρόν εστί και λέγειν

Αιχμή [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0323 ‰]

αιχμή του δόρατος, ώρα αιχμής

Αιών [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0 ‰]

ανά τους αιώνας (/αιώνες), αιωνία η μνήμη

Αιώνιος, -α, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0188 ‰]

το αιώνιον πυρ, αιωνία του η μνήμη (έκφρ.)

Ακάνθινος, -η, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0001 ‰]

ακάνθινος στέφανος

Άκμονας
μεταξύ σφύρας και άκμονος (έκφρ.)
Ακούω

άκουσον άκουσον, ακούω τα εξ αμάξης

Άκρος, -η/-α, -ον

άκρα του τάφου σιωπή, ακρογωνιαίος λίθος, άκρον άωτον, άκρως απόρρητο(ν), απ' άκρου εις άκρον

Ακταιωρός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0011 ‰]

ακταιωρός του Λιμενικού Σώματος

Άκτιστος, -η, -ο
άκτιστο φως
Άλαλος, -η, -ον

άλαλα τα χείλη των ασεβών

Άλας

(μένω) στήλη άλατος, το άλας της γης, άλατα στη σπονδυλική στήλη, αττικόν άλας

Αλέκτωρ [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0006 ‰]

πριν αλέκτορα φωνήσαι (εκκλ. έκφρ.)

Αληθής, -εία, -ές [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0152 ‰]

διά του λόγου το αληθές (έκφρ.), γλώσσα λανθάνουσα τα αληθή λέγει (απαρχ. γνωμ.), Αληθώς Aνέστη (ο Kύριος) (εκκλ. έκφρ.), αληθώς ειπείν

Άληστος, -η, -ον

αλήστου μνήμης

Άλκιμος
Σώμα Ελλήνων Αλκίμων
Αλλήλων [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0021 ‰]

αγαπάτε αλλήλους (απαρχ. έκφρ.), αλλήλων τα βάρη βαστάζετε

Άλλος-η-ο

άλλα αντ' άλλων (άλλ' αντ' άλλων),