Το Λεξικό του Λόγιου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ (Λέκτορας Ιστορικής Γλωσσολογίας Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ.)

lelogene

Αγαπητοί χρήστες,

Ακολουθεί σύντομο ενημερωτικό μήνυμα για τον ορισμό και τη λειτουργία του λογίου επιπέδου της σύγχρονης Κοινής Νέας Ελληνικής, καθώς και για το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα του υπό προετοιμασία Λεξικού του Λογίου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής (εφεξής ΛΕΛΟΓΕΝΕ), όπως προκύπτει από την εργασία των Anastassiadis-Symeonidis, Fliatouras & Nikolaou 2018 (http://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202018/118-4-2915-1-10-20180820.pdf).

Περισσότερα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Αλέκτωρ [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0006 ‰]

πριν αλέκτορα φωνήσαι (εκκλ. έκφρ.)

Αλέκτωρ [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0006 ‰]

πριν αλέκτορα φωνήσαι (εκκλ. έκφρ.)

Αλέκτωρ [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0006 ‰]

πριν αλέκτορα φωνήσαι (εκκλ. έκφρ.)

Αληθής -εία -ές [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0152 ‰]

διά του λόγου το αληθές (έκφρ.) γλώσσα λανθάνουσα τα αληθή λέγει (απαρχ. γνωμ.) Αληθώς Aνέστη (ο Kύριος) (εκκλ. έκφρ.) αληθώς ειπείν

Αληθής -εία -ές [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0152 ‰]

διά του λόγου το αληθές (έκφρ.) γλώσσα λανθάνουσα τα αληθή λέγει (απαρχ. γνωμ.) Αληθώς Aνέστη (ο Kύριος) (εκκλ. έκφρ.) αληθώς ειπείν

Αληθής -εία -ές [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0152 ‰]

διά του λόγου το αληθές (έκφρ.) γλώσσα λανθάνουσα τα αληθή λέγει (απαρχ. γνωμ.) Αληθώς Aνέστη (ο Kύριος) (εκκλ. έκφρ.) αληθώς ειπείν

Άληστος -η -ον

αλήστου μνήμης

Άληστος -η -ον

αλήστου μνήμης

Άληστος -η -ον

αλήστου μνήμης

Άλκιμος
Σώμα Ελλήνων Αλκίμων
Άλκιμος
Σώμα Ελλήνων Αλκίμων
Άλκιμος
Σώμα Ελλήνων Αλκίμων
Αλλήλων [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0021 ‰]

αγαπάτε αλλήλους (απαρχ. έκφρ.) αλλήλων τα βάρη βαστάζετε

Αλλήλων [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0021 ‰]

αγαπάτε αλλήλους (απαρχ. έκφρ.) αλλήλων τα βάρη βαστάζετε

Αλλήλων [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0021 ‰]

αγαπάτε αλλήλους (απαρχ. έκφρ.) αλλήλων τα βάρη βαστάζετε

Άλλος-η-ο

άλλα αντ' άλλων (άλλ' αντ' άλλων)  

Άλλος-η-ο

άλλα αντ' άλλων (άλλ' αντ' άλλων)  

Άλλος-η-ο

άλλα αντ' άλλων (άλλ' αντ' άλλων)  

Αλλότριος -α -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0022 ‰]

εξ ιδίων τα αλλότρια (απαρχ. έκφρ.)

Αλλότριος -α -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0022 ‰]

εξ ιδίων τα αλλότρια (απαρχ. έκφρ.)