Το Λεξικό του Λόγιου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ (Λέκτορας Ιστορικής Γλωσσολογίας Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ.)

lelogene

Αγαπητοί χρήστες,

Ακολουθεί σύντομο ενημερωτικό μήνυμα για τον ορισμό και τη λειτουργία του λογίου επιπέδου της σύγχρονης Κοινής Νέας Ελληνικής, καθώς και για το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα του υπό προετοιμασία Λεξικού του Λογίου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής (εφεξής ΛΕΛΟΓΕΝΕ), όπως προκύπτει από την εργασία των Anastassiadis-Symeonidis, Fliatouras & Nikolaou 2018 (http://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202018/118-4-2915-1-10-20180820.pdf).

Περισσότερα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Αμβλύς -εία -ύ [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0 ‰]

αμβλεία γωνία

Αμελητέος -α -ον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0057 ‰]

αμελητέα ποσότητα αμελλητί

Αμελητέος -α -ον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0057 ‰]

αμελητέα ποσότητα αμελλητί

Αμελητέος -α -ον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0057 ‰]

αμελητέα ποσότητα αμελλητί

Αμνός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0014 ‰]

ο αμνός του Θεού (εκκλ.)

Αμνός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0014 ‰]

ο αμνός του Θεού (εκκλ.)

Αμνός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0014 ‰]

ο αμνός του Θεού (εκκλ.)

Άμοιρος-η-ο

άμοιρος ευθυνών

Άμοιρος-η-ο

άμοιρος ευθυνών

Άμοιρος-η-ο

άμοιρος ευθυνών

Ανά [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.1249 ‰]

ανά πάσα(ν) στιγμή(ν) (έκφρ.) ανά τας ρύμας (/οδούς) και τας αγυιάς (εκφρ.) ανά την υφήλιο(ν) (εκφρ.) ανά τους αιώνας (/αιώνες) (εκφρ.) ανά χείρας (εκφρ.) ανά κράτος

Ανά [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.1249 ‰]

ανά πάσα(ν) στιγμή(ν) (έκφρ.) ανά τας ρύμας (/οδούς) και τας αγυιάς (εκφρ.) ανά την υφήλιο(ν) (εκφρ.) ανά τους αιώνας (/αιώνες) (εκφρ.) ανά χείρας (εκφρ.) ανά κράτος

Ανά [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.1249 ‰]

ανά πάσα(ν) στιγμή(ν) (έκφρ.) ανά τας ρύμας (/οδούς) και τας αγυιάς (εκφρ.) ανά την υφήλιο(ν) (εκφρ.) ανά τους αιώνας (/αιώνες) (εκφρ.) ανά χείρας (εκφρ.) ανά κράτος

Ανακύκληση [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0002 ‰]

η ανακύκληση των ετών (φιλοσ.)

Ανακύκληση [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0002 ‰]

η ανακύκληση των ετών (φιλοσ.)

Ανακύκληση [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0002 ‰]

η ανακύκληση των ετών (φιλοσ.)

Ανάνηψη [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0005 ‰]

αίθουσα ανανήψεως (ιατρ.)

Ανάνηψη [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0005 ‰]

αίθουσα ανανήψεως (ιατρ.)

Ανάνηψη [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0005 ‰]

αίθουσα ανανήψεως (ιατρ.)

Αναρτήρας [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0 ‰]

ο αναρτήρας του σπέρματος (βοτ.) ο αναρτήρας του οσχέου (ανατ.)