Το Λεξικό του Λόγιου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ (Λέκτορας Ιστορικής Γλωσσολογίας Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ.)

lelogene

Αγαπητοί χρήστες,

Ακολουθεί σύντομο ενημερωτικό μήνυμα για τον ορισμό και τη λειτουργία του λογίου επιπέδου της σύγχρονης Κοινής Νέας Ελληνικής, καθώς και για το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα του υπό προετοιμασία Λεξικού του Λογίου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής (εφεξής ΛΕΛΟΓΕΝΕ), όπως προκύπτει από την εργασία των Anastassiadis-Symeonidis, Fliatouras & Nikolaou 2018 (http://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202018/118-4-2915-1-10-20180820.pdf).

Περισσότερα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πλήρης, -ης, -ες [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.205 ‰]

πλήρης επιτυχία/αποτυχία/σαφήνεια/εξυπηρέτηση/καταστροφή, πλήρης διάσταση απόψεων, πλήρης δημοσιογραφική κάλυψη, πλήρης ημερών/ετών (φρ.)

Πλησίον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0056 ‰]

αγάπα τον πλησίον σου

Πλίνθος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0006 ‰]

ωμή πλίνθος, οπτή πλίνθος, λίθοι, πλίνθοι, κέραμοι (φρ.)

Πλους [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0012 ‰]

εν πλω (έκφρ.), κατά τον πλου

Ποδήρης, -ης, -ες [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0001 ‰]

ποδήρης χιτώνας

Πόδι [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0939 ‰]

εκ κεφαλής ες πόδας

Πόθεν [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0092 ‰]

πόθεν έσχες

Ποιμένας [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0006 ‰]

ο Καλός Ποιμένας ( = Χριστός)

Ποιμενικός, -ή, -ό [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0009 ‰]

ποιμενικά έθιμα

Ποιώ [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0016 ‰]

τα πάντα εν σοφία εποίησε (έκφρ.), ποιώ την νήσσαν (φρ.), δεν ξέρει/δε γνωρίζει η δεξιά του τι ποιεί η αριστερά του, αγρόν την πόλιν ποιεί

Πόρρω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0006 ‰]

πόρρω απέχει κτ.

Ποσότητα [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0723 ‰]

αμελητέα ποσότης

Ποτάμιος, -α, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.005 ‰]

ποτάμια ύδατα/ρεύματα/αποθέματα

Ποτήριον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0004 ‰]

Άγιον Ποτήριον, απελθέτω απ’ εμού το ποτήριον τούτο (φρ.)

Πους [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0024 ‰]

επί ποδός πολέμου (έκφρ.), κατά πόδας, παρά πόδα (στρατ.), αβρόχοις ποσί (φρ.), δισύλλαβοι/τρισύλλαβοι μετρικοί πόδες, ο πόδας της καθέτου, 

Πρακτέον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0001 ‰]

περί του πρακτέου (έκφρ.), επί του πρακτέου (έκφρ.)

Πράττω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.111 ‰]

τα πεπραγμένα

Πρέπει [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 2.0035 ‰]

όπου δει

Πριστήριο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 96.5753 ‰]

πριστήριο ξυλείας

Προ [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0896 ‰]

προ της εισόδου, προ των πυλών (φρ.), προ (σειράς) εκπλήξεων, προ του κινδύνου, προ διετίας, προ ολίγου (έκφρ.), προ πολλού, προ Xριστού, προ μεσημβρίας, προ καιρού, προ αμνημονεύτων χρόνων/ετών, προ των θυρών, προ τετελεσμένου γεγονότος