Το Λεξικό του Λόγιου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ (Λέκτορας Ιστορικής Γλωσσολογίας Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ.)

lelogene

Αγαπητοί χρήστες,

Ακολουθεί σύντομο ενημερωτικό μήνυμα για τον ορισμό και τη λειτουργία του λογίου επιπέδου της σύγχρονης Κοινής Νέας Ελληνικής, καθώς και για το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα του υπό προετοιμασία Λεξικού του Λογίου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής (εφεξής ΛΕΛΟΓΕΝΕ), όπως προκύπτει από την εργασία των Anastassiadis-Symeonidis, Fliatouras & Nikolaou 2018 (http://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202018/118-4-2915-1-10-20180820.pdf).

Περισσότερα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Πτωχός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: Δεν βρέθηκαν εμφανίσεις]

υπέρ των πτωχών, μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, πτώχευση/πτωχεύω,

Πυγμή [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0027 ‰]

δίκαιον της πυγμής

Πυρ [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0339 ‰]

η γη του πυρός, το πυρ το αιώνιο, πυρ και μανία, ασφάλεια πυρός, γραμμή του πυρός, πυρ, γυνή και θάλασσα, διά πυρός και σιδήρου, βάπτισμα του πυρός, τα πυρά της αντιπολίτευσης, πυρφόρα βέλη, άρξατε πυρ, παύσατε πυρ

Ράβδος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0082 ‰]

όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος, αστυνομική ράβδος, ράβδος χρυσού, αγία ράβδος

Ρίπτω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0042 ‰]

κύβος ερρίφθη

Ρόδο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0311 ‰]

από ρόδο βγαίνει αγκάθι κι από αγκάθι βγαίνει ρόδο, εκ ρόδων άκανθα

Ρύμη [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0006 ‰]

εν τη ρύμη του λόγου (εκφρ.) , ανά τας ρύμας (/οδούς) και τα αγυιάς (εκφρ.)

Ρύπος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0108 ‰]

ο ρύπος της διαφθοράς, ατμοσφαιρικοί ρύποι

Ρύση [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0003 ‰]

έμμηνος ρύση

Σάκχαρο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0025‰]

σακχαρώδης διαβήτης, σακχαρομύκητας

Σαρκίο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0002‰]

φθαρτό σαρκίο

Σαρξ [ΣΧ/ΕΘΕΓ:0.001 ‰]

σαρξ εκ της σαρκός μου, εμπόριο λευκής σαρκός

Σέβας [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0009‰]

τα σέβη μου

Σημειωτ(έ)ος, -α, -ον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.009‰]

βήμα σημειωτόν

Σήμερον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0029‰]

την σήμερον ημέρα

Σιδηρούς, -ά, -ούν [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0027‰]

σιδηρά κυρία, σιδηρούν παραπέτασμα, σιδηρούς καγκελάριος

Σκότος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0034‰]

ο άρχοντας του σκότους

Σκώληκας [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0005‰]

εντερικοί σκώληκες

Σπάθη [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0025‰]

Δαμόκλειος σπάθη

Σπεύδω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0623‰]

σπεύδε βραδέως