Το Λεξικό του Λόγιου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ (Λέκτορας Ιστορικής Γλωσσολογίας Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ.)

lelogene

Αγαπητοί χρήστες,

Ακολουθεί σύντομο ενημερωτικό μήνυμα για τον ορισμό και τη λειτουργία του λογίου επιπέδου της σύγχρονης Κοινής Νέας Ελληνικής, καθώς και για το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα του υπό προετοιμασία Λεξικού του Λογίου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής (εφεξής ΛΕΛΟΓΕΝΕ), όπως προκύπτει από την εργασία των Anastassiadis-Symeonidis, Fliatouras & Nikolaou 2018 (http://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202018/118-4-2915-1-10-20180820.pdf).

Περισσότερα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Υιός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0,0052 ‰]

άσωτος υιός, Πατρός και Υιού

Υμίν

Ειρήνη υμίν

Υπερ [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0,1559 ‰]

υπερ παν άλλο, υπέρ το δέον

Υπέρυθρος, -η, -ο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0,002 ‰]

υπέρυθρες ακτίνες, υπέρυθρη ακτινοβολία

Υπό [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0,4599 ‰]

είδος υπό εξαφάνιση,

Υπογεγραμμένος, -η, -ο
υπογεγραμμένη επιστολή
Υπόδημα [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0,0026 ‰]

βιοτεχνία υποδημάτων

Υποκάμισο [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0,0001 ‰]

βιοτεχνία υποκαμίσων

Υποπίπτω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0,0059 ‰]

υποπίπτω σε αμάρτημα

Υπόψιν
υπόψιν/υπόψη ότι/του τάδε
Ύπτιο
ύπτιο κολύμβησης
Ύστερος, -η, -ο
ύστερη σκέψη, εκ των υστέρων
Υφήλιος [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0,0056 ‰]

ανά την υφήλιο

Υψηλός, -ή, -ό
υψηλοί προσκεκλημένοι, υψηλά πρόσωπα, υψηλή κοινωνία, αφ’ υψηλού, υψηλό επίπεδο, υψηλή ποιότητα, υψηλά ιδανικά, υψηλή ραπτική, υψηλού κινδύνου, υψηλές προσδοκίες, υψηλό φρόνημα, υψηλή τιμή, υψηλή συχνότητα
Φαεινός, -ή, -ον [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0024 ‰]

ηλίου φαεινότερος, φαεινή ιδέα

Φαιός, -ή/-ά, -ό [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0018 ‰]

φαιά ουσία

Φανός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0009 ‰]

φανοί πέδησης, φανοί όγκου, φανοί λιμένος, φανοί ομίχλης, ενετικός φανός

Φάσκω

φάσκω κι αντιφάσκω

Φείδομαι [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0005 ‰]

χρόνου φείδου

Φεύγω [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.2429 ‰]

το πεπρωμένον φυγείν αδύνατον