Το Λεξικό του Λόγιου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΦΛΙΑΤΟΥΡΑΣ (Λέκτορας Ιστορικής Γλωσσολογίας Τ.Ε.Φ./Δ.Π.Θ.)

lelogene

Αγαπητοί χρήστες,

Ακολουθεί σύντομο ενημερωτικό μήνυμα για τον ορισμό και τη λειτουργία του λογίου επιπέδου της σύγχρονης Κοινής Νέας Ελληνικής, καθώς και για το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα του υπό προετοιμασία Λεξικού του Λογίου Επιπέδου της Νέας Ελληνικής (εφεξής ΛΕΛΟΓΕΝΕ), όπως προκύπτει από την εργασία των Anastassiadis-Symeonidis, Fliatouras & Nikolaou 2018 (http://euralex.org/wp-content/themes/euralex/proceedings/Euralex%202018/118-4-2915-1-10-20180820.pdf).

Περισσότερα

Αναζήτηση λήμματος
Λήμμα Ερμήνευμα
Άκμονας
μεταξύ σφύρας και άκμονος (έκφρ.)
Άκμονας
μεταξύ σφύρας και άκμονος (έκφρ.)
Ακούω

άκουσον άκουσον ακούω τα εξ αμάξης

Ακούω

άκουσον άκουσον ακούω τα εξ αμάξης

Ακούω

άκουσον άκουσον ακούω τα εξ αμάξης

Άκρος -η/-α -ον

άκρα του τάφου σιωπή ακρογωνιαίος λίθος άκρον άωτον άκρως απόρρητο(ν) απ' άκρου εις άκρον

Άκρος -η/-α -ον

άκρα του τάφου σιωπή ακρογωνιαίος λίθος άκρον άωτον άκρως απόρρητο(ν) απ' άκρου εις άκρον

Άκρος -η/-α -ον

άκρα του τάφου σιωπή ακρογωνιαίος λίθος άκρον άωτον άκρως απόρρητο(ν) απ' άκρου εις άκρον

Ακταιωρός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0011 ‰]

ακταιωρός του Λιμενικού Σώματος

Ακταιωρός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0011 ‰]

ακταιωρός του Λιμενικού Σώματος

Ακταιωρός [ΣΧ/ΕΘΕΓ: 0.0011 ‰]

ακταιωρός του Λιμενικού Σώματος

Άκτιστος -η -ο
άκτιστο φως
Άκτιστος -η -ο
άκτιστο φως
Άκτιστος -η -ο
άκτιστο φως
Άλαλος -η -ον

άλαλα τα χείλη των ασεβών

Άλαλος -η -ον

άλαλα τα χείλη των ασεβών

Άλαλος -η -ον

άλαλα τα χείλη των ασεβών

Άλας

(μένω) στήλη άλατος το άλας της γης άλατα στη σπονδυλική στήλη αττικόν άλας

Άλας

(μένω) στήλη άλατος το άλας της γης άλατα στη σπονδυλική στήλη αττικόν άλας

Άλας

(μένω) στήλη άλατος το άλας της γης άλατα στη σπονδυλική στήλη αττικόν άλας