Άρθρα

Άρθρα

script document icon outlines 80Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη*, Μαρία Μητσιάκη**, Ελένη Βλέτση*, Σμαρώ Οικονόμου, Κατερίνα Αλεξανδρή**

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης*
Δημικρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης**


This paper presents the design of a 9-hour project on teaching Science through Greek as a second language. The scope of this intervention is twofold: (a) to help foreign students in developing language proficiency and scientific argumentation skills, and (b) to familiarize them with the academic register so that they can express efficiently their knowledge on scientific concepts, processes and functions. The theoretical background combines the principles of Content and Language Integrated Learning (CLIL) and Strategy-based Learning. Moreover, the guidelines of the New Curricula for both Physics and Modern Greek are taken into consideration. The teaching material includes written and oral texts, appropriate for developing scientific and linguistic literacy, so that students can effectively manage difficult scientific concepts, academic vocabulary and complex structures.

script document icon outlines 80Ελευθερία Ζάγκα, Μαρία Μητσιάκη*

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης*

 


 This paper reports on the role of literature in second language learning by presenting the implementation of a CLIL literature project in an advanced group of students learning Greek as L2 at the School of Modern Greek (Aristotle University of Thessaloniki). Firstly, the emphasis is laid on the linguistic and pedagogic theories that support such a project. Secondly, we describe the material used for the project and the tasks that accompany them and we discuss the advantages of using literature in L2 language learning.

script document icon outlines 80Ασημάκης Φλιάτουρας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 


 Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι διττός: αφενός να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς για τη θεωρία και τα είδη της γλωσσικής αλλαγής με βάση παραδείγματα κυρίως από την ιστορία και τις διαλέκτους της ελληνικής γλώσσας2 και αφετέρου να προτείνει μια νέα διδακτική προσέγγιση της ποικιλίας που προκύπτει στη Νέα Ελληνική από τη γλωσσική αλλαγή.

script document icon outlines 80Μαρία Μητσιάκη*, Κατερίνα Σταυριανάκη**

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης*
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης**


 This paper presents a syllabus for advanced learners of Greek as second/foreign language who are or will be students/professionals at Health Sciences Departnients/Faculties. The syllabus was based on the theoretical principles of learner-centred syllabus planning (Nunan 1988), content-based instruction (Cummins 1981) and academic literacy (Belcher 1994). We report on the stages of a) designing, b) application and c) evaluation of the syllabus based on texts of medical content. The emphasis is laid on the material (authentic texts, audiovisual means, medical books), the methodology (personalised and cooperative teaching taking into consideration the learners’ academic and communicative needs) and the learning strategies (guessing from context, morphological segmentation, etc.) that were used.

script document icon outlines 80Ιωάννης Λεύκος*, Μαρία Μητσιακή**

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας*
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης**


 Στόχος της εργασίας μας είναι η πιλοτική διερεύνηση των απόψεων 21 εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τη χρησιμότητα του Εικονογραφημένου Λεξικού Φυσικής για το Σχολείο (ΕΛεΦυΣ). Το λεξικό αυτό αποτελεί ένα Ανοικτό Εκπαιδευτικό Υλικό κατάλληλο προς αξιοποίηση στο πλαίσιο καινοτόμων προσεγγίσεων διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση τόσο των επικοινωνιακών όσο και των ακαδημαϊκών γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών. Το ΕΑεΦυΣ είναι πολυλειτουργικό και διατίθεται με ελεύθερη πρόσβαση σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.elefys.gr. Η έρευνα έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίων, τα οποία περιείχαν τόσο κλειστές όσο και ανοικτές ερωτήσεις. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τα χαρακτηριστικά του ΕΑεΦυΣ φαίνεται πως είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό θετικές και σύμφωνα με τις δηλώσεις τους αντανακλούν τη χρησιμότητά του ως εκπαιδευτικού υλικού.