Άρθρα

Άρθρα

script document icon outlines 80Αγγελική Ευθυμίου, Μαρία Μητσιάκη

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 


 The present paper reports on a Greek lexicographic project that introduces dictionary use in early primary school curriculum providing children with a useful workbook during their first literacy steps. What follows is a brief account of a) the dictionary structure and the principles taken into consideration for its design, and b) the way dictionary use can be practiced as a vocabulary learning strategy irr multi-lingual Greek classrooms.

script document icon outlines 80Μαρία Μητσιάκη, Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


 This paper addresses the issue of stress innovation in Modern Greek, i.e. the stress shift manifested by native speakers in the genitive plural nouns. Our main objectives are to examine the linguistic variation that appears in the novel genitive plural stress pattern of the masculine and feminine nouns, and to discuss the issues inherent to its emergence. In view of this two-fold scope, stress innovation is investigated and explained by means of quantitative and qualitative analyses based on occurrences in web corpora.

script document icon outlines 80Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη*, Μαρία Μητσιάκη**, Ελένη Βλέτση*

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης*
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης**


 Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να προτείνει την αξιοποίηση των λαθών που εμφανίζονται στη γλωσσική πραγμάτωση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών κατά τη μαθησιακή διαδικασία, προκειμένου ο διδάσκων: α) να εξαγάγει ερευνητικά συμπεράσματα σχετικά με τη διαγλώσσα τους και β) να επιλέξει με βάση τα συμπεράσματα αυτά τη μέθοδο και τις στρατηγικές διδασκαλίας που θα συμβάλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην πρόσκτηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Ειδικότερα θα περιγραφούν ορισμένα από τα φωνητικά, φωνολογικά και μορφολογικά λάθη που εντοπίζονται συστηματικά στον προφορικό και γραπτό λόγο των μαθητών, θα αναλυθούν με βάση τη φωνολογική και μορφολογική δομή της μητρικής τους γλώσσας και τέλος θα προταθούν αποτελεσματικοί τρόποι διόρθωσης των λαθών αυτών.

script document icon outlines 80Μαρία Μητσιάκη

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 


 Η δυσκολία των μαθητών να διαχειριστούν αποτελεσματικά τον προφορικό τους λόγο στην ΞΓ είναι πλέον κοινός τόπος. Δεν είναι τυχαίο ότι σε επίπεδο αξιολόγησης το άγχος των μαθητών και ο φόβος της αποτυχίας αυξάνεται τόσο στην κατανόηση όσο και στην παραγωγή προφορικού λόγου [Vandergrift. 2004], Η δυσκολία αυτή οδηγεί σε επικοινωνιακά ρήγματα, τα οποία οφείλονται συνήθως σε αντιληπτική σύγχυση [Field, 2003] ή στην «ξενική προφορά» [Pennington, 1996],

Παρά την κρίσιμη σημασία τους για την προφορική επικοινωνία, τόσο η αντίληψη όσο και η προφορά έχουν θεωρηθεί κατά καιρούς «πολυτέλεια» στα αναλυτικά προγράμματα της ΞΓ. Ο Nunan [2002] μάλιστα αναδεικνύει τον παραγκωνισμό της ακρόασης1 του λόγου χαρακτηρίζοντάς την ως τη «δεξιότητα-Σταχτοπούτα» στην εκμάθηση της ΞΓ. Στην ελληνική πραγματικότητα ο παραγκωνισμός αυτός είναι περισσότερο αισθητός, ενώ η εστίαση στη φωνολογική κατάκτηση περιορίζεται ακόμη περισσότερο στην περίπτωση των ενήλικων μαθητών της ΞΓ.