Παιδαγωγικό υλικό

Παιδαγωγικό υλικό

Γαβριηλίδου, Ζ., Σφυρόερα, Μ., Μπεζέ, Λ. 2006,

Βιβλίο Γλώσσας Β’ Δημοτικού, Βιβλίο Μαθητή, Τεύχος Γ’, ΟΕΔΒ,
Ανάδοχος: Ελληνικά Γράμματα, σσ 70

Γαβριηλίδου, Ζ., Σφυρόερα, Μ., Μπεζέ, Λ. 2006,

Βιβλίο Γλώσσας Β’ Δημοτικού, Φύλλο Οδηγιών για το δάσκαλο, ΟΕΔΒ
Ανάδοχος: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 50